Czym jest gaz płynny?

Czym jest gaz płynny?

Gaz płynny nazywany inaczej LPG jest paliwem otrzymywanym w rafineriach. To efekt przeróbki ropy naftowej. Gaz płynny znajduje szerokie zastosowanie w przemyśle, rolnictwie, usługach a także jako paliwo samochodowe. Służy również jako ogrzewanie domu co możemy coraz częściej zaobserwować. LPG sam w sobie nie jest toksyczny, jest bezwonny i bezbarwny. Zapach gazu, który czujemy dodawany jest chemicznie. Służy to lepszej rozpoznawalności w przypadku wycieku do powietrza. W taki sposób możemy go łatwo wykryć, przez co można zmniejszyć ryzyko potencjalnych zagrożeń z tym związanych.

Cechy charakterystyczne

Gaz płynny to paliwo należące do gazów płynnych węglowodorowych. Główną jego cechą jest zdolność zmieniania stanu skupienia z ciekłego na gazowy. Proces ten zachodzi w temperaturze pokojowej pod ciśnieniem 25 bar. Gaz płynny jest wybuchowy i łatwopalny. Z racji tego, że jest on gazem bezwonnym, jest nawaniany chemicznie. Pozwala to na jego łatwe wykrycie w przypadku ulatniania się do powietrza bądź wycieku na poziomie stężenia 0,4% w powietrzu. Gaz płynny bez względu na jego skład jest cięższy od powietrza. Oznacza to, że może zalegać w zagłębieniach terenu przez dłuższy czas. Niedostatecznie wietrzone pomieszczenia również sprzyjają tego typu sytuacjom. Może być magazynowany jako ciecz pod własnym ciśnieniem pary w temperaturze otoczenia, lub pod niższym ciśnieniem w ochłodzonym stanie. Wraz ze wzrostem temperatury rośnie ciśnienie gazu. Gaz magazynowany w zamkniętych zbiornikach sam wytwarza nadciśnienie.

Ciśnienie gazu płynnego

Wartość nadciśnienia zależna jest od składu chemicznego, temperatury mieszaniny i prężności par. Nie jest zależna od ilości ciekłego gazu w uwięzionej przestrzeni (zakładając, że napełnienie zbiornika nie przekracza 85% jego objętości). Wartość ciśnienia kontrolowana jest przez czujnik ciśnienia gazu. Gaz w procesie rozprężania zwiększa swoją objętość w stosunku stanu ciekłego aż 260 razy. Ciśnienie nasycenia oznacza wartość, dla której gaz zmienia swój stan skupienia ze stanu ciekłego w gazowy i odwrotnie. Wielkość ciśnienia zależna jest od temperatury. Ciśnienie nasycenia poszczególnych mieszanin lub gazów określane jest przy pomocy krzywej wrzenia lub nasycenia. Określa ona wartości dla której dany gaz znajduje się w odpowiednim stanie skupienia dla danej temperatury.

Ciepło parowania gazu

Ciepło parowania tak naprawdę odpowiada za przejście z fazy ciekłej do gazowej. W momencie, gdy ciepło nie jest dostarczane z zewnątrz, pobierane jest z parującej cieczy. W takim przypadku zdolność parowania gazu zmniejsza się, wskutek ochładzania cieczy. Warto dodać, że mieszanina butanu i propanu nie jest jednorodna pod względem ciepła parowania. Biorąc pod uwagę jednakowe ciśnienie, propan zdecydowanie łatwiej odparowuje w niskich temperaturach, porównując do butanu. Jest to ważna informacja dla użytkowników instalacji gazowych w okresie zimowym. Parowanie propanu ustaje w temperaturze -43°C. W przypadku butanu jest to -0,5°C. Warto o tym pamiętać, eksploatując instalacje gazowe.

 

Dodaj komentarz